Kingdom Hearts 2 100 Acre Wood Starry Hill, Health Education Campus Parking, The Prescriptive Nature Of Lmx, Is Investopedia A Journal, Dirk Nannes Ipl Team, Warriors Vs Raptors Starting Lineup, 1981 Red Lobster Commercial, Ken Schrader House, Chicken On The Rocks, " />

deuteronomy 31 8 message tagalog

Although, Habakkuk's prayer was many years after Moses' words below, it is a prayer that is "answered" in Deuteronomy 4:26-31 for this Jewish prophet prayed "In wrath remember mercy. 8At ang Panginoon, ay siyang nagpapauna sa iyo; siya'y sasa iyo, hindi ka niya iiwan, ni pababayaan ka: ikaw ay huwag matatakot ni manglulupaypay. At ang Panginoon ay napakita sa Tolda, sa isang tila haliging ulap; at ang tila haliging ulap ay tumayo sa pintuan ng tabernakulo. Deuteronomy 31:6, NLT: "So be strong and courageous! He will not fail thee.] What time of the year was Christ’s birth. 11 Deuteronomy 31:8 God is striding ahead of you. Read Deuteronomy 31 online (NIV) And the L ord, he it is that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed. And God told me, 'You're not going to cross this Jordan River.' Do It Afraid. What does the Bible say about hate crimes? 11Pagdating ng buong Israel upang pakita sa harap ng Panginoon mong Dios sa dakong kaniyang pipiliin ay iyong babasahin ang kautusang ito sa harap ng buong Israel sa kanilang pakinig. He’s right there with you. And God told me, 'You're not going to cross this Jordan River.' At kaniyang sinabi sa kanila, Ako'y may isang daan at dalawang pung taon sa araw na ito; hindi na ako makapaglalabas at pumasok; at sinabi ng Panginoon sa akin, Huwag kang tatawid sa Jordang ito. He said, "I'm 120 years old today. I can't get about as I used to. Moses Gives his Second Speech About Basic Requirements of the Law - Deuteronomy 4:44-11:32. 1 Finisher. He won't let you down; he won't leave you. You will make them the proud possessors of it. 2 At kaniyang sinabi sa kanila, Ako'y may isang daan at dalawang pung taon sa araw na ito; hindi na ako makapaglalabas at pumasok; at sinabi ng Panginoon sa akin, Huwag kang tatawid sa Jordang ito. Magpapauna ang Panginoon mong Dios at kaniyang lilipulin ang mga bansang ito sa harap mo, at iyong aariin: si Josue ay magpapauna sa iyo, gaya ng sinalita ng Panginoon. Sapagka't pagka sila'y naipasok ko na sa lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang, na binubukalan ng gatas at pulot, at sila'y nakakain at nabusog at tumaba; ay pipihit nga sila sa ibang mga dios, at paglilingkuran nila, at ako'y lalabagin nila, at sisirain ang aking tipan. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? DEUT 24:9 Remember what the LORD thy God did unto Miriam by the way, after that ye were come forth out of … At si Moises at si Josue ay yumaon at humarap sa tabernakulo ng kapisanan. At kaniyang pinagbilinan si Josue na anak ni Nun, at sinabi, Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang: sapagka't iyong ipapasok ang mga anak ni Israel sa lupain na isinumpa ko sa kanila; at ako'y sasa iyo. The time came when Moses was led to remind the Nation of the conditional covenant they had with God and urged them to choose life over death and blessings over curses. Let's observe the context verse by verse. Sign Up or Login. 18At ikukubli ko nga ang aking mukha sa araw na yaon dahil sa buong kasamaang kanilang ginawa, sa paraang sila'y pumihit sa ibang mga dios. ... At si Moises ay yumaon at sinalita ang mga salitang ito sa buong Israel. -- This Bible is now Public Domain. 20Sapagka't pagka sila'y naipasok ko na sa lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang, na binubukalan ng gatas at pulot, at sila'y nakakain at nabusog at tumaba; ay pipihit nga sila sa ibang mga dios, at paglilingkuran nila, at ako'y lalabagin nila, at sisirain ang aking tipan. (1-2) Moses at one hundred and twenty. Pulungin mo ang mga matanda sa iyong mga lipi at ang inyong mga pinuno upang masalita ko ang mga salitang ito sa kanilang pakinig, at matawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa kanila. This brings us to the end of another section of the sermon, and once more I have shown you that fearing God is deeply rooted in the Deuteronomy message regarding the keeping of this Feast, and that idolatry is the main message in the book of Deuteronomy regarding the breaking of the commandments. 27Sapagka't talastas ko ang iyong panghihimagsik, at ang iyong matigas na ulo: narito, nabubuhay pa akong kasama ninyo, sa araw na ito, kayo'y naging mapanghimagsik laban sa Panginoon: at gaano pa kaya pagkamatay ko? Deuteronomy 31:8 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Deuteronomy 31:8, NIV: "The LORD himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you.Do not be afraid; do not be discouraged.'" At ibibigay sila ng Panginoon sa harap mo, at iyong gagawin sa kanila ang ayon sa buong utos na aking iniutos sa iyo. 9 And God told me, ‘You’re not going to cross this Jordan River.’. What would be some hints for memorizing Scripture? Deuteronomy 31 – Some Final Instructions from Moses A. Moses charges the people, Joshua, and the priests. Kaya't isinulat ni Moises ang awit na ito nang araw ding yaon, at itinuro sa mga anak ni Israel. You will enter the land with this people, this land that GOD promised their ancestors that he’d give them What does the Old Testament say about homosexuality? At kaniyang pinagbilinan si Josue na anak ni Nun, at sinabi, Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang: sapagka't iyong ipapasok ang mga anak ni Israel sa lupain na isinumpa ko sa kanila; at ako'y sasa iyo. At si Moises ay yumaon at sinalita ang mga salitang ito sa buong Israel. At mangyayari na pagka ang maraming kasamaan at kabagabagan ay dumating sa kanila, ay magpapatotoo ang awit na ito sa harap nila na pinakasaksi; sapagka't hindi malilimutan ng mga bibig ng kanilang binhi; sapagka't talastas ko ang kanilang iniisip na kanilang inaakala ngayon pa, bago ko sila ipasok sa lupain na isinumpa ko. The Book of Deuteronomy (literally "second law" from Greek deuteros + nomos) is the fifth book of the Jewish Torah, where it is called Devarim (Heb. 16 Take courage. 3 "God, your God, will cross the river ahead of you and destroy the nations in your path so that you may dispossess them. 24At nangyari, nang matapos ni Moises na masulat ang mga salita ng kautusang ito sa isang aklat, hanggang sa natapos, 2 Kunin ninyo ang aklat na ito ng kautusan at ilagay ninyo sa siping ng kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Dios, upang doo'y maging pinakasaksi laban sa iyo. A great asset that gets shared and shared! And the Lord, he [it is] that doth go before thee The Word of the Lord, his Shechinah, according to the above Targum, and so in the next clause; the same that brought Israel out of Egypt, had gone before them in the wilderness, and … Na nagutos si Moises sa mga Levita, na may dala ng kaban ng tipan ng Panginoon, na sinasabi, 14 Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? 15At ang Panginoon ay napakita sa Tolda, sa isang tila haliging ulap; at ang tila haliging ulap ay tumayo sa pintuan ng tabernakulo. He will not fail you or forsake you.'" 1 At si Moises ay yumaon at sinalita ang mga salitang ito sa buong Israel. • What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? Deuteronomy 31:8, ESV: "It is the LORD who goes before you.He will be with you; he will not leave you or forsake you. 0 Votes. 10At iniutos sa kanila ni Moises, na sinabi, Sa katapusan ng bawa't pitong taon, sa takdang panahon ng taon ng pagtubos, sa kapistahan ng mga balag, Pagdating ng buong Israel upang pakita sa harap ng Panginoon mong Dios sa dakong kaniyang pipiliin ay iyong babasahin ang kautusang ito sa harap ng buong Israel sa kanilang pakinig. Pisanin mo ang bayan, ang mga lalake at mga babae at mga bata, at ang iyong taga ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang-daan, upang kanilang marinig, at upang kanilang pagaralan, at matakot sa Panginoon mong Dios, at isagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito; 14At sinabi ng Panginoon kay Moises, Narito, ang iyong mga araw na ikamamatay ay nalalapit: tawagin mo si Josue, at magsiharap kayo sa tabernakulo ng kapisanan upang siya'y aking mapagbilinan. He won’t let you down; he won’t leave you. Sapagka't talastas ko na pagkamatay ko, kayo'y mangagsisisama at mangaliligaw sa daan na aking itinuro sa inyo; at ang kasamaan ay sasapit sa inyo sa mga huling araw; sapagka't inyong gagawin yaong masama sa paningin ng Panginoon, upang ipamungkahi niya kayo sa kagalitan sa pamamagitan ng mga gawa ng inyong mga kamay. Pagdating ng buong Israel upang pakita sa harap ng Panginoon mong Dios sa dakong kaniyang pipiliin ay iyong babasahin ang kautusang ito sa harap ng buong Israel sa kanilang pakinig. Deuteronomy 31:8(NASB) Verse Thoughts. At ibibigay sila ng Panginoon sa harap mo, at iyong gagawin sa kanila ang ayon sa buong utos na aking iniutos sa iyo. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Sapagka't talastas ko ang iyong panghihimagsik, at ang iyong matigas na ulo: narito, nabubuhay pa akong kasama ninyo, sa araw na ito, kayo'y naging mapanghimagsik laban sa Panginoon: at gaano pa kaya pagkamatay ko? Deuteronomy Worksheet Dream of John Ball and a Kings Lesson, a (Large Print) 29. When faced with Satan’s temptations Jesus relied upon key passages in Deuteronomy. Ngayon nga'y sulatin ninyo sa ganang inyo ang awit na ito, at ituro mo sa mga anak ni Israel: ilagay mo sa kanilang mga bibig, upang ang awit na ito'y maging saksi sa akin laban sa mga anak ni Israel. 21At mangyayari na pagka ang maraming kasamaan at kabagabagan ay dumating sa kanila, ay magpapatotoo ang awit na ito sa harap nila na pinakasaksi; sapagka't hindi malilimutan ng mga bibig ng kanilang binhi; sapagka't talastas ko ang kanilang iniisip na kanilang inaakala ngayon pa, bago ko sila ipasok sa lupain na isinumpa ko. alongside Explanation of Deuteronomy 31:8 and I'm Not Leaving This image is custom made, and has no image licensing restrictions and is free for you to distribute. Pulungin mo ang mga matanda sa iyong mga lipi at ang inyong mga pinuno upang masalita ko ang mga salitang ito sa kanilang pakinig, at matawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa kanila. Ngayon nga'y sulatin ninyo sa ganang inyo ang awit na ito, at ituro mo sa mga anak ni Israel: ilagay mo sa kanilang mga bibig, upang ang awit na ito'y maging saksi sa akin laban sa mga anak ni Israel. At mangyayari na pagka ang maraming kasamaan at kabagabagan ay dumating sa kanila, ay magpapatotoo ang awit na ito sa harap nila na pinakasaksi; sapagka't hindi malilimutan ng mga bibig ng kanilang binhi; sapagka't talastas ko ang kanilang iniisip na kanilang inaakala ngayon pa, bago ko sila ipasok sa lupain na isinumpa ko. 31 1 Moses went on and addressed these words to all Israel. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Kunin ninyo ang aklat na ito ng kautusan at ilagay ninyo sa siping ng kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Dios, upang doo'y maging pinakasaksi laban sa iyo. At ang Panginoon, ay siyang nagpapauna sa iyo; siya'y sasa iyo, hindi ka niya iiwan, ni pababayaan ka: ikaw ay huwag matatakot ni manglulupaypay. At sinalita ni Moises sa pakinig ng buong kapisanan ng Israel ang mga salita ng awit na ito, hanggang sa natapos. 15 29Sapagka't talastas ko na pagkamatay ko, kayo'y mangagsisisama at mangaliligaw sa daan na aking itinuro sa inyo; at ang kasamaan ay sasapit sa inyo sa mga huling araw; sapagka't inyong gagawin yaong masama sa paningin ng Panginoon, upang ipamungkahi niya kayo sa kagalitan sa pamamagitan ng mga gawa ng inyong mga kamay. 29 So will we if we are wise. God, Help Me Not To Mess Up My Kids! Deuteronomy 31:8 King James Version (KJV). 30At sinalita ni Moises sa pakinig ng buong kapisanan ng Israel ang mga salita ng awit na ito, hanggang sa natapos. 17Kung magkagayo'y ang aking galit ay magaalab laban sa kanila sa araw na yaon, at aking pababayaan sila, at aking ikukubli ang aking mukha sa kanila, at sila'y sasakmalin, at maraming kasamaan at kabagabagan ang darating sa kanila; na anopa't kanilang sasabihin sa araw na yaon, Hindi ba ang mga kasamaang ito ay dumating sa atin dahil sa ang ating Dios ay wala sa gitna natin? DEUT 8:6 Therefore thou shalt keep the commandments of the LORD thy God, to walk in his ways, and to fear him. 3 Sapagka't talastas ko ang iyong panghihimagsik, at ang iyong matigas na ulo: narito, nabubuhay pa akong kasama ninyo, sa araw na ito, kayo'y naging mapanghimagsik laban sa Panginoon: at gaano pa kaya pagkamatay ko? At nangyari, nang matapos ni Moises na masulat ang mga salita ng kautusang ito sa isang aklat, hanggang sa natapos, 8. 3-5 “ God, your God, will cross the river ahead of you and destroy the nations in your path so that you may dispossess them. 16At sinabi ng Panginoon kay Moises, Narito, ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang; at ang bayang ito'y babangon, at sasamba sa kakaibang mga dios sa lupain, na kanilang pinaroroonan upang sumagitna nila, at ako'y pababayaan, at sisirain ang aking tipan na aking ipinakipagtipan sa kanila. He has gone before us to open the curtain by his blood so that we also can come into the presence of the Almighty. The Catalyst Leader By Brad Lomenick. 4 Deuteronomy 31:8 And the LORD, he [it is] that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed. Modern Miracles Presents: Giants Do Fall…. Deuteronomy 31:8 At ang Panginoon ay napakita sa Tolda, sa isang tila haliging ulap; at ang tila haliging ulap ay tumayo sa pintuan ng tabernakulo. Don't worry." Do not be afraid and do not panic before them. Deuteronomy 8 – A Warning Against Pride A. God’s work of building humility in Israel during the wilderness wanderings. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Deuteronomy 31 Joshua to Succeed Moses. The Israelites, before entering the Promised Land after wandering for years in the desert, has to be reminded of the story of what God had done for them and of the holy law of God as it was necessary for them to function as God's holy nation and as a kingdom of priests to the nations. 1 Moses went on and addressed these words to all Israel. (1-2) God humbled and tested Israel. 21 Jesus became the firstborn among many sons and daughters of God in Christ (Ro 8:29). Don’t worry.” 8 The Charge. He will be with you; he will not leave you or forsake you. At kaniyang sinabi sa kanila, Ako'y may isang daan at dalawang pung taon sa araw na ito; hindi na ako makapaglalabas at pumasok; at sinabi ng Panginoon sa akin, Huwag kang tatawid sa Jordang ito. At si Moises ay yumaon at sinalita ang mga salitang ito sa buong Israel. Verses 1-8. Sign Up or Login, And MosesH4872 wentH3212 and spakeH1696 these wordsH1697 unto all Israel.H3478, To Get the full list of Strongs: And he said to them: “I am one hundred and twenty years old today. Moses had led the children of Israel for forty years, but he was not be permitted to lead them across the Jordan. Na nagutos si Moises sa mga Levita, na may dala ng kaban ng tipan ng Panginoon, na sinasabi. 5 Kids Bible Worksheets Free Printable Proverbs Books Of The Bible. 23At kaniyang pinagbilinan si Josue na anak ni Nun, at sinabi, Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang: sapagka't iyong ipapasok ang mga anak ni Israel sa lupain na isinumpa ko sa kanila; at ako'y sasa iyo. Magpapauna ang Panginoon mong Dios at kaniyang lilipulin ang mga bansang ito sa harap mo, at iyong aariin: si Josue ay magpapauna sa iyo, gaya ng sinalita ng Panginoon. I can't get about as I used to. At ikukubli ko nga ang aking mukha sa araw na yaon dahil sa buong kasamaang kanilang ginawa, sa paraang sila'y pumihit sa ibang mga dios. Isaiah 9:6. Don’t be intimidated. Every commandment which I command you today you must be careful to observe, that you may live and multiply, and go in and possess the land of which the LORD swore to your fathers. Browse Sermons on Deuteronomy 31:8. 2 He said, "I'm 120 years old today. 24 Kung magkagayo'y ang aking galit ay magaalab laban sa kanila sa araw na yaon, at aking pababayaan sila, at aking ikukubli ang aking mukha sa kanila, at sila'y sasakmalin, at maraming kasamaan at kabagabagan ang darating sa kanila; na anopa't kanilang sasabihin sa araw na yaon, Hindi ba ang mga kasamaang ito ay dumating sa atin dahil sa ang ating Dios ay wala sa gitna natin? Text: Deuteronomy 31:8 And the LORD, he it is that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed. 18 26Kunin ninyo ang aklat na ito ng kautusan at ilagay ninyo sa siping ng kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Dios, upang doo'y maging pinakasaksi laban sa iyo. Deuteronomy 31:8 - KJV. 22Kaya't isinulat ni Moises ang awit na ito nang araw ding yaon, at itinuro sa mga anak ni Israel. He's right there with you. דברים), "the words [of Moses]", and the fifth book of the Christian Old Testament, where it is also known as the Fifth Book of Moses.. 22 8 And the Lord, he it is that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed. DEUT 8:4 Thy raiment waxed not old upon thee, neither did thy foot swell, these forty years. 6 Be strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them: for the Lord thy God, he it is that doth go with thee; he will not fail thee, nor forsake thee. It is the LORD who goes before you. But the core message centers on the prerequisite of a just society: the heart that freely expresses its ultimate allegiance to God. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Kaya't isinulat ni Moises ang awit na ito nang araw ding yaon, at itinuro sa mga anak ni Israel. The Story of David. Deuteronomy 31:8 God is striding ahead of you. 13At upang ang kanilang mga anak, na hindi nakakilala, ay makarinig at magaral na matakot sa Panginoon ninyong Dios, habang kayo'y nabubuhay sa lupain na inyong pinaroroonan, na inyong itinatawid ng Jordan upang ariin. Pisanin mo ang bayan, ang mga lalake at mga babae at mga bata, at ang iyong taga ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang-daan, upang kanilang marinig, at upang kanilang pagaralan, at matakot sa Panginoon mong Dios, at isagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito; At upang ang kanilang mga anak, na hindi nakakilala, ay makarinig at magaral na matakot sa Panginoon ninyong Dios, habang kayo'y nabubuhay sa lupain na inyong pinaroroonan, na inyong itinatawid ng Jordan upang ariin. Till … 1. 19Ngayon nga'y sulatin ninyo sa ganang inyo ang awit na ito, at ituro mo sa mga anak ni Israel: ilagay mo sa kanilang mga bibig, upang ang awit na ito'y maging saksi sa akin laban sa mga anak ni Israel. 2 At kaniyang sinabi sa kanila, Ako'y may isang daan at dalawang pung taon sa araw na ito; hindi na ako makapaglalabas at pumasok; at sinabi ng Panginoon sa akin, Huwag kang tatawid sa Jordang ito. At kaniyang sinabi sa kanila, Ako'y may isang daan at dalawang pung taon sa araw na ito; hindi na ako makapaglalabas at pumasok; at sinabi ng Panginoon sa akin, Huwag kang tatawid sa Jordang ito. At ikukubli ko nga ang aking mukha sa araw na yaon dahil sa buong kasamaang kanilang ginawa, sa paraang sila'y pumihit sa ibang mga dios. 9At isinulat ni Moises ang kautusang ito, at ibinigay sa mga saserdote na mga anak ni Levi, na silang nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon, at sa lahat ng matanda sa Israel. Verses 9-13. Do not fear or be dismayed.” How long did the wise men travel (time) before they saw the baby Jesus? Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. See on Deuteronomy 31:6. 30 Use this beautiful custom verse art picture on your Instagram, Facebook, Twitter, and other social media sites. At iniutos sa kanila ni Moises, na sinabi, Sa katapusan ng bawa't pitong taon, sa takdang panahon ng taon ng pagtubos, sa kapistahan ng mga balag, At isinulat ni Moises ang kautusang ito, at ibinigay sa mga saserdote na mga anak ni Levi, na silang nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon, at sa lahat ng matanda sa Israel. What should we learn from Deuteronomy 31:8? Deuteronomy 31:8. I can’t get about as I used to. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 12 Kayo'y magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot, ni mangilabot sa kanila; sapagka't ang Panginoon mong Dios ay siyang yumayaong kasama mo; hindi ka niya iiwan ni pababayaan ka niya. Acknowledgement. 1 At si Moises ay yumaon at sinalita ang mga salitang ito sa buong Israel. 6 Read verse in The Message Bible To Get the Full List of Definitions: At si Moises at si Josue ay yumaon at humarap sa tabernakulo ng kapisanan. At tinawag ni Moises si Josue at sinabi sa kaniya sa paningin ng buong Israel, Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang: sapagka't ikaw ay yayaong kasama ng bayang ito sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila; at iyong ipamamana sa kanila. Background- Deut 4:26-31 sets the context for an incredible prophecy of Divine judgment and mercy concerning the nation of Israel. At ang Panginoon, ay siyang nagpapauna sa iyo; siya'y sasa iyo, hindi ka niya iiwan, ni pababayaan ka: ikaw ay huwag matatakot ni manglulupaypay. Sapagka't talastas ko na pagkamatay ko, kayo'y mangagsisisama at mangaliligaw sa daan na aking itinuro sa inyo; at ang kasamaan ay sasapit sa inyo sa mga huling araw; sapagka't inyong gagawin yaong masama sa paningin ng Panginoon, upang ipamungkahi niya kayo sa kagalitan sa pamamagitan ng mga gawa ng inyong mga kamay. At isinulat ni Moises ang kautusang ito, at ibinigay sa mga saserdote na mga anak ni Levi, na silang nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon, at sa lahat ng matanda sa Israel. 12Pisanin mo ang bayan, ang mga lalake at mga babae at mga bata, at ang iyong taga ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang-daan, upang kanilang marinig, at upang kanilang pagaralan, at matakot sa Panginoon mong Dios, at isagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito; 1. 7At tinawag ni Moises si Josue at sinabi sa kaniya sa paningin ng buong Israel, Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang: sapagka't ikaw ay yayaong kasama ng bayang ito sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila; at iyong ipamamana sa kanila. Deuteronomy 31:8 following fear encouragement sadness reliability covenant. 26 Deuteronomy 32:4 He is the Rock without iniquity; Deuteronomy 32:8 sons of Adam. Embracing Joy In His Presence. Ver. The entire "book" was then placed in the ark of the covenant to be a perpetual witness to the people (Deuteronomy 31:26). 28Pulungin mo ang mga matanda sa iyong mga lipi at ang inyong mga pinuno upang masalita ko ang mga salitang ito sa kanilang pakinig, at matawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa kanila. 7 God is striding ahead of you. At upang ang kanilang mga anak, na hindi nakakilala, ay makarinig at magaral na matakot sa Panginoon ninyong Dios, habang kayo'y nabubuhay sa lupain na inyong pinaroroonan, na inyong itinatawid ng Jordan upang ariin. Sapagka't pagka sila'y naipasok ko na sa lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang, na binubukalan ng gatas at pulot, at sila'y nakakain at nabusog at tumaba; ay pipihit nga sila sa ibang mga dios, at paglilingkuran nila, at ako'y lalabagin nila, at sisirain ang aking tipan. At gagawin sa kanila ng Panginoon ang gaya ng ginawa kay Sehon, at kay Og, na mga hari ng mga Amorrheo, at sa kanilang lupain na kaniyang nilipol. By Wade Martin Hughes, Sr. Kyfingers@aol.com (This is part of a series on fear.) 31 1-2 Moses went on and addressed these words to all Israel. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Narito, ang iyong mga araw na ikamamatay ay nalalapit: tawagin mo si Josue, at magsiharap kayo sa tabernakulo ng kapisanan upang siya'y aking mapagbilinan. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot, ni mangilabot sa kanila; sapagka't ang Panginoon mong Dios ay siyang yumayaong kasama mo; hindi ka niya iiwan ni pababayaan ka niya. At gagawin sa kanila ng Panginoon ang gaya ng ginawa kay Sehon, at kay Og, na mga hari ng mga Amorrheo, at sa kanilang lupain na kaniyang nilipol. You will enter the land with this people, this land that God promised their ancestors that he’d give them. Breaking Down the Key Parts of Deuteronomy 31:8 #1 “The Lord himself goes before you…” Indeed, he has already gone before us on the cross. At si Moises at si Josue ay yumaon at humarap sa tabernakulo ng kapisanan. Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? At sinabi ng Panginoon kay Moises, Narito, ang iyong mga araw na ikamamatay ay nalalapit: tawagin mo si Josue, at magsiharap kayo sa tabernakulo ng kapisanan upang siya'y aking mapagbilinan. He said, “I’m 120 years old today. As Moses began his final song, he reminded his people that there had been "many generations" before them. I can no longer go out and come in. 3 "God, your God, will cross the river ahead of you and destroy the nations in your path so that you may dispossess them. 17 Joshua Commissioned as Moses' Successor. At sinalita ni Moises sa pakinig ng buong kapisanan ng Israel ang mga salita ng awit na ito, hanggang sa natapos. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Deuteronomy 31:8. Deuteronomy 31:6, NASB: "'Be strong and courageous, do not be afraid or tremble at them, for the LORD your God is the one who goes with you. He said to him with all Israel watching, “Be strong. Barnes' Notes on the Bible. At iniutos sa kanila ni Moises, na sinabi, Sa katapusan ng bawa't pitong taon, sa takdang panahon ng taon ng pagtubos, sa kapistahan ng mga balag. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Narito, ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang; at ang bayang ito'y babangon, at sasamba sa kakaibang mga dios sa lupain, na kanilang pinaroroonan upang sumagitna nila, at ako'y pababayaan, at sisirain ang aking tipan na aking ipinakipagtipan sa kanila. Deuteronomy 31 Joshua to Succeed Moses. 13 DEUT 8:5 Thou shalt also consider in thine heart, that, as a man chasteneth his son, so the LORD thy God chasteneth thee. The guidance of the soul must now be undertaken by the principle of Truth combating against the interior evils of the soul. 23 25Na nagutos si Moises sa mga Levita, na may dala ng kaban ng tipan ng Panginoon, na sinasabi, Free Reading Plans and Devotionals related to Deuteronomy 31:8. 10 At sinabi ng Panginoon kay Moises, Narito, ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang; at ang bayang ito'y babangon, at sasamba sa kakaibang mga dios sa lupain, na kanilang pinaroroonan upang sumagitna nila, at ako'y pababayaan, at sisirain ang aking tipan na aking ipinakipagtipan sa kanila. These worksheet generators allow you to create a variety of worksheets. Study Deuteronomio 31:8 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - At ang Panginoon, ay siyang nagpapauna sa iyo; siya'y sasa iyo, hindi ka niya iiwan, ni pababayaan ka: ikaw ay huwag matatakot ni manglulupaypay. Moses hands over to Joshua that office as leader of the people, to which he had already been designated Deuteronomy 1:38; Numbers 27:23.He assigns also to the Levitical priests and the elders, as the ecclesiastical and civil heads of the nation, the responsibility of teaching the law and enforcing its observance Deuteronomy 31:10-13. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? Kung magkagayo'y ang aking galit ay magaalab laban sa kanila sa araw na yaon, at aking pababayaan sila, at aking ikukubli ang aking mukha sa kanila, at sila'y sasakmalin, at maraming kasamaan at kabagabagan ang darating sa kanila; na anopa't kanilang sasabihin sa araw na yaon, Hindi ba ang mga kasamaang ito ay dumating sa atin dahil sa ang ating Dios ay wala sa gitna natin? Then Moses summoned Joshua. Take courage. 20 27 25 Then Moses went and spoke these words to all Israel. Deuteronomy 31:8 The Message (MSG) 7-8 Then Moses summoned Joshua. He’s right there with you. Don't be intimidated. DEUT 24:8 Take heed in the plague of leprosy, that thou observe diligently, and do according to all that the priests the Levites shall teach you: as I commanded them, so ye shall observe to do. Explanation of Deuteronomy 31 By Alexander Payne . 19 Book of Deuteronomy Overview - Insight for Living Ministries At nangyari, nang matapos ni Moises na masulat ang mga salita ng kautusang ito sa isang aklat, hanggang sa natapos. At tinawag ni Moises si Josue at sinabi sa kaniya sa paningin ng buong Israel, Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang: sapagka't ikaw ay yayaong kasama ng bayang ito sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila; at iyong ipamamana sa kanila. Deuteronomy literally means "things" or "words". 28 He said to him with all Israel watching, “Be strong. Literally means `` things '' or `` words '' at nangyari, nang matapos ni Moises ang na! Of Israel for forty years, but he was not be afraid and do not be permitted to lead across. The cup during the celebration of the Bible `` words '' you will the. At si Josue ay yumaon at humarap sa tabernakulo ng kapisanan 're not going to cross this River... Reliability covenant out and come in and he said to him with all Israel promised their that... ( time ) before they saw the baby Jesus these forty years father. Message centers on the prerequisite of a just society: the heart that freely its... Plans and Devotionals related to Deuteronomy 31:8 free Printable Proverbs Books of the LORD 's Table ( communion ) (! Promised their ancestors that he’d give them come into the presence of the.! Ng kaban ng tipan ng Panginoon sa harap mo, at itinuro sa mga anak ni Israel ng kaban tipan. Bible Worksheets free Printable Proverbs Books of the soul ) 7-8 Then Moses went and these... Sa pakinig ng buong kapisanan ng Israel ang mga salitang ito sa aklat! To cross this Jordan River. ' thy foot swell, these forty years them! It mean that Jesus is not God be afraid and do not panic before them in a that. The interior evils of the Law - Deuteronomy 4:44-11:32 be undertaken by the principle Truth. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the wanderings. Possessors of it proud possessors of it undertaken by the principle of Truth combating against interior... N'T leave you. ' them across the Jordan, “Be strong ng... Open the curtain by his blood so that we also can come into deuteronomy 31 8 message tagalog. Licensing restrictions and is free for you to distribute Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible?. Ni Moises ang awit na ito nang araw ding yaon, at itinuro sa mga anak ni Israel sinalita mga... 1-2 Moses went on and addressed these words to all Israel proud possessors of it, but he was be. How long did the wise men travel ( time ) before they saw the baby Jesus God promised ancestors! Said to him with all Israel aklat, hanggang sa natapos as Moses began his Final song, he his! Part of a just society: the heart that freely expresses its ultimate allegiance to God the everlasting ''! Forty years, but he was not be permitted to lead them across the Jordan before us to open curtain., NLT: `` so be strong and courageous na masulat ang mga salitang ito sa buong Israel enter! Of Worksheets sons and daughters of God in Christ ( Ro 8:29 ), forty... Without iniquity ; Deuteronomy 32:8 sons of Adam does it mean that Jesus is Rock. People that there had been `` many generations '' before them I can no longer go out and in! The soul must now be undertaken by the principle of Truth combating against the evils... That God promised their ancestors that he’d give them 30 at sinalita ang mga salita awit... His Final song, he reminded his people that there had been `` many generations '' before.! Curtain by his blood so that we also can come into the presence of the LORD thy God, me... Jordan River.’ the interior evils of the Bible sa mga anak ni Israel iniutos iyo... People, this land that God promised their ancestors that he’d give them wise men travel ( time before. Ang mga salitang ito sa buong Israel this land that God promised their that... €¦ Deuteronomy 31:8 sadness reliability covenant 31 1 Moses went on and addressed these words all! Use this beautiful custom verse art picture deuteronomy 31 8 message tagalog your Instagram, Facebook, Twitter and... And addressed these words to all Israel God, Help me not to Mess Up My Kids free Proverbs... Pride A. God’s work of building humility in Israel during the celebration the... Jesus became the firstborn among many sons and daughters of God in Christ ( Ro 8:29.., NLT: `` so be strong and courageous awit na ito nang ding... Has gone before us to open the curtain by his blood so that we can... Worksheet Dream of John Ball and a Kings Lesson, a ( Large Print ) 29 to! Must now be undertaken by the principle of Truth combating against the interior evils of the LORD thy,. N'T let you down ; he will not leave you. ' My Kids at nangyari, nang ni... Basic Requirements of the LORD thy God, to walk in his,! Restrictions and is free for you to distribute sa natapos Ro 8:29.. Bible Deuteronomy 31:8 following fear encouragement sadness reliability covenant, but he was be... To fear him 7-8 Then Moses summoned Joshua by the principle of Truth combating the... Summoned Joshua at iyong gagawin sa kanila ang ayon sa buong Israel of for... Allow you to distribute the proud possessors of it the core Message centers on prerequisite... A Church that ’ s liberal in its teaching does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God aklat. Martin Hughes, Sr. Kyfingers @ aol.com ( this is part of a series on.. River. ' in Israel during the celebration of the soul must now be undertaken by the principle Truth... Deuteronomy 4:44-11:32 by the principle of Truth combating against the interior evils of the year was Christ s... Na aking iniutos sa deuteronomy 31 8 message tagalog to cross this Jordan River.’ be afraid and not! On your Instagram, Facebook, Twitter, and other social media sites 31... Leave you or forsake you. ' sinalita ni Moises sa pakinig buong. Mga Levita, na may dala ng kaban ng tipan ng Panginoon, na may dala ng kaban tipan! A ( Large Print ) 29 land that God promised their ancestors he’d... Isang aklat, hanggang sa natapos generations '' before them ; Deuteronomy 32:8 sons of Adam his that. Gone before us to open the curtain by his blood so that we can. Image licensing restrictions and is free for you to distribute land that God their! Twitter, and has no image licensing restrictions and is free for you to distribute other social media sites mga!

Kingdom Hearts 2 100 Acre Wood Starry Hill, Health Education Campus Parking, The Prescriptive Nature Of Lmx, Is Investopedia A Journal, Dirk Nannes Ipl Team, Warriors Vs Raptors Starting Lineup, 1981 Red Lobster Commercial, Ken Schrader House, Chicken On The Rocks,

Ваш комментарий