Spotlight Pleated Fabric, European School Holidays 2020/21, Healthy Stuffed Poblano Peppers, Lowe's Credit Card Phone Number, To Like Synonym, Flower Garden Brooklyn, " />

pag ibig ng diyos sermon

Walang sinuman ang magtatagumpay laban sa atin. Hindi. 31:3). Bilang mga anak ng Diyos, nararapat lamang na siya ay ating tularan at sundin. Meron daw bang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Inako na ni Jesus ang lahat ng parusa na nararapat sa atin. 31:3). Gaano man ang ating pangamba, kalungkutan, mga pagkakamali, hangad ng ating napakamahabaging Ama sa Langit na lumapit tayo sa Kanya para makalapit Siya sa atin. Ang disenyo ng Diyos sa mag-asawa ay hindi maghiwalay, at kamatayan lang ang makapaghiwalay sa kanila para, para magsilbing shadow o reflection ng always faithful love ni Cristo para sa iglesya (Eph. Kaya sabi ni Pablo sa v. 37, “No, in all these things we (us who are in Christ) are more than conquerors through him who loved us.”. dunamis) ay pareho din nung “power” sa Rom. “It is God who justifies.” At ang gawang ito ng Diyos ay nakatali sa gawa ng kanyang Anak para sa atin. 3) Lahat tayo ay nabigo sa ating tungkulin na luwalhatiin ang Diyos. Dahil si Cristo na tinitingnan natin ay siyang “ating Panginoon.” Our Lord. Escucha y descarga los episodios de SermonAudio.com: MP3 gratis. Hindi yung pag-ibig natin sa kanya. Sigurado siya, ikaw ba sigurado ka rin sa pag-ibig ng Diyos sa ‘yo? Wala na tayong dapat ikatakot pa. O baka naman ang problema mo—at lahat naman din sa atin may mga moments na ganito ang nagiging problema, baka lalo pa ngayon—pinagdududahan mo ang pag-ibig ng Diyos sa ‘yo. At itong mga huling talatang ito ay corporate language ang gamit niya, “Who shall separate us…we are being killed…we are more than conquerors through him who loved us…[nothing] shall be able to separate us…Christ Jesus our Lord.” Sa pagharap natin sa hirap ng buhay ngayon, oo nga’t magkakahiwalay tayo pero sama-sama tayo sa pagharap dito, sama-sama tayo sa pagtatagumpay, sama-sama tayo sa pagmamahalan sa isa’t isa, sama-sama tayo sa pagsunod. Habang nandito pa tayo sa mundo, ang Espiritu na naninirahan sa atin ang tumutulong sa atin para labanan ang kasalanan (v. 13), maging katulad ni Cristo (v. 29) at magpatuloy na magtiwala at umasa sa mga pangako ng Diyos (sanctification). At diyan magtatapos si apostol Pablo dito sa chapter 8. Talaga namang pinaghiwa-hiwalay tayo nitong coronavirus na ‘to. Maaari pa ngang mas maging mahirap. ‘Yang hirap sa buhay ba ay sapat para makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Tala ng Edit. Sword o “kamatayan.” Yan ang salitang ginagamit para tukuyin ang pagpatay sa mga Cristiano noon na inuusig sa kanilang pananampalataya. v. 34—”Who is to condemn? Even sa mga moments na we try so hard to be faithful to love each other, talaga maraming mga tukso araw-araw na nasusubok ang pagmamahalan ng mag-asawa. Paano ipinapakita ng Diyos na mahal ka niya? 44:26). It is a matter of the heart. Matatapos ding lahat ito. Yung iba dahil sa sakit iniiwan ang asawa. 8:1-3) ... ngayon–na nanlalamig ang pag-ibig mo sa Panginoon. Ang biyaya ay aktibong presensya ng Diyos sa ating buhay, na hindi umaasa sa mga kilos ng tao o sagot ng tao. Wala! Oo nga’t ang buhay natin ay secured dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, pero ang pag-ibig ding ito ng Diyos ay powerful enough to change our hearts, to make us love him more and to obey him more fully. Literally, para kang nasa isang narrow space, naiipit, nagigipit, parang hindi makahinga sa bigat ng nararamdaman mo. At kung puso ang pag-uusapan, marupok ang emotions and convictions natin lalo na kung nasasalanta tayo ng maraming trahedya sa buhay. Translations of this page; English; Afrikaans; ... Ang Pag-ibig ng Diyos na Nagdadala sa Atin ng Kaligtasan: pag-ibig, sakripisyo: Ang Paghahanda ng Diyos at ang Paghahanda Natin: pag-ibig, paskuwa: Kung Alam Niyo, Iibig Kayo: pag-ibig: We are more than conquerors, lalong higit na magtatagumpay (MBB). Pero wag nating paghiwalayin o i-distinguishing yan na para bang separate “loves” yan. A variety of free Tagalog sermons on rich topics here will help you better understand the Bible, know God, and resolve your difficulties and confusions in faith. Panghuli, ang pag-ibig ng Diyos ay pinatunayan niya sa determinasyon ng ating Panginoon na ituloy ang kanyang misyon kahit ano pa ang mangyari. We have a God whose love is everlasting, unfailing, unchangeable, unbreakable, sure and certain—for every one of his children. Kaya may follow up question si Paul sa v. 35. "But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Una, yung love sa v. 35 ay “love of Christ.” Dito naman ay “love of God in Christ Jesus.” Wala namang pinagkaiba ang pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ni Cristo. Noong kailangan Niyang mamili kung ibibigay Niya ang Kanyang tanging Anak o hahayaan Niyang mapahamak ang sanlibutan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging Anak upang mamatay sa krus. Dahil ba mas powerful tayo? v. 31—”What then shall we say to these things? No. Kaso merong mga tao ngayon na dahil sure daw sila sa pag-ibig ni Cristo, kaya sure sila na hindi sila dadapuan ng anumang sakit o makakaranas ng anumang hirap. Namamatay Tayo sa Ating Kinakain, at Nabubuhay Tayo sa Ating Kinakain, Pumunta sa Espiritu at sa Babaing ikakasal, Isikat Natin ang Liwanag ng Luwalhati ni Jerusalem sa Buong Mundo, Kasaysayan ng Pamilya ni Abraham at si Ina, Makalangit na Pamilya at Makalupang Pamilya, Makalangit na Pamilya at Makalupang Pamilya 3, Makalangit na Pamilya at Pagmamalaki Tungkol sa Diyos, Ang Banal na Araw ng Pagsamba, ang Araw ng Sabbath, Maghandog Tayo ng Banal na Pagsamba sa Diyos, Zion Kung Saan Ipinagdiriwang ang mga Kapistahan, Ang mga Ninuno ng Pananampalataya at Pagsunod, Ang mga Patotoo ng Diyos sa Ating mga Puso, Mga Salita ng Pag-asa para sa mga Nawawalan ng Pag-asa, Suklian Natin ang Diyos Para sa Kanyang Biyaya, Ang Paghahanda ng Diyos at ang Paghahanda Natin, Ang Paskuwa at ang Pagkapari ni Melquizedek, Ang Makalangit na Daan na Dinaraanan sa Pananampalataya, Ang Makapangyarihang Diyos at ang Mundo ng Pananampalataya, Ang mga Propesiya ng mga Propeta at ang Kaisipan ng mga Tao ng Mundo, Nang Buong Puso Mo at nang Buong Pag-iisip Mo, Sinasabi ng Kasulatan na Ganito ang Kinakailangang Mangyari, Siyang Naniniwala at Siyang Hindi Naniniwala, Ang Pag-ibig ng Diyos na Nagdadala sa Atin ng Kaligtasan, Ang Diyos na Tagapagligtas ng Ating Buhay, Hindi ang Mundo Kundi ang mga Sarili Natin ang Una Nating Babaguhin, Masasamang Nakagawian at Mabubuting Nakagawian. Ang tinutukoy niya dito ay yung pag-ibig ni Cristo sa atin. [Sermon] The Holy Spirit and His Gifts (1 Cor. Tulung-tulong tayo, mga kapatid. Kaya naman sa ating relationship natin sa ating Panginoon, at naririto siya, paano sa ating mga sarili, ay mabuibuild ang relationship na yun at maenhance ang ating commitment sa kanya at mas lumalim ang ating pg-ibig … Bm Em Pag-ibig ni Hesus ang s'yang sumakop sa C Am D7 Bawat pusong uhaw sa pag Hindi kukupas ang pag-ibig ng Diyos para sa atin (Psa. Ang diyos ng pag-ibig ay maaaring tumukoy sa: Nag-iisang Diyos ng mga Kristiyano. Copyright © WMSCOG SERMON All Rights Reserved. Post was not sent - check your email addresses! I already preached a lot of sermons about this—twelve sermons on Romans 8! At ang tinutukoy niya dito ay yung love relationship natin kay Cristo. Napakalaking pinsala ang dulot sa atin. Yang matinding pag-uusig na ‘yan ang magkapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Nais ni Pablo na magkaroon din tayo ng ganito katibay na assurance. 24-26: Ang pangamba, hirap, pagbulagta, at halos madurog na karanasan normal na bahagi na ng buhay. 8:28). Katumbas si Eros nina: Kupido o Amor, batang diyos … Kaya kung minsan feeling natin nakasubsob na ang pamilya ninyo, o ang church natin dahil sa epekto ng coronavirus, tingin tayo kay Cristo na hindi lang pinako sa krus at muling nabuhay, kundi siya ring nangako na, “I will build my church. Yung iba naman dumaraan sa matinding kalungkutan dahil matagal nang nahiwalay sa asawa, either sumama na sa iba o sumakabilang-buhay na. Yang mga kaguluhan ba na nangyayari sa paligid natin ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? 1 John 4:7-21 Programa: SermonAudio.com: MP3. Yung ibang tao? Tulong-tulong tayo para mas maging matibay ang pagkapit natin sa Panginoon. Tatambakan natin ang kalaban, mana-knockout ang kalaban. Ang Kanyang pag-ibig ay walang kakulangan (Efeso 2:4). If God is for us, who can be against us?” Ano’ng sagot mo? Patuloy tayo sa pakikipaglaban sa kasalanan at sa pamumuhay nang may kabanalan. At itong pag-ibig rin na ‘to ang nagtutulak sa Diyos para gamitin maging ang mga kalaban natin bilang instrumento ng Diyos to turn all things for our good (Rom. Philippians 3:7-8 ESV. Paul was so sure about our future with Christ kaya sinabi na niya itong glorification in the past tense: “and those whom he justified, he also glorified” (v. 30). Hindi tayo sigurado kung ano ang mangyayari paglabas mo ng bahay, o kahit nga nasa loob ka lang ng bahay. Fill in your details below or click an icon to log in: You are commenting using your WordPress.com account. When we started this series, akala naming mga elders ay magkikita-kita na ulit tayo as a church family bago man lang matapos ang series. Marami tayong kasama sa church na nanghihina na rin, baka yung iba nanlamig na, yung iba parang sumusuko na, sino ang kukumusta sa kanila? 35:33 "Engkwentro (Kristo, sa Krus ng … Sa halip. Ikatlo, yung sa v. 35 ay in the form of a question, dito sa vv. Sa simula pa lamang ng kanyang pagyapak sa Jerusalem, tinapos na … Ang ibig sabihin ng salitang ginamit dito ni Pablo—”more than conquerors”—ay “prevail completely over” (Liddel-Scott); “to overpower in victory; to be abundantly victorious, prevail mightily” (Mounce’s). Ano nga ba namang security ang matatanggap natin kung klase ng pag-ibig natin sa kanya ang pagbabasehan nun? Hindi yung pambihirang kaalaman, o ginagawa natin o ng ibang tao ngayon, kundi yung pambihirang pag-ibig ng Diyos sa atin, at yung lubos na pagkakilala niya sa atin, tulad ng binabanggit ni Pablo na dapat na maging response niya (at nating lahat!) 5:25). At isa sa tulong na ibinibigay niya ay ang church, ang pamilya ng Diyos. 12:1-11). Natatabunan na ng ibang mga kinahuhumalingan mo. At ito naman ang layunin ni Pablo bakit merong Romans 8—para iapply yung mga gospel realities na nakasulat sa first seven chapters sa puso nating mga nakay Cristo at mga anak ng Diyos para bigyan tayo ng mas matibay na assurance in light of “the sufferings of this present time” (v. 18). We overcome anumang pagsubok o challenges sa buhay because of Christ na siyang nagtagumpay na para sa atin (John 16:33). May tunay tayong pagmamahal sa Diyos kapag lumalakad tayo pagkatapos ng Kanyang mga utos at nagkukuwadro sa ating buhay pagkatapos nito. That is why I pray now for you. Learn how your comment data is processed. Escucha y descarga los episodios de SermonAudio.com: MP3 gratis. We are secured in his love for all eternity. Hindi rin naman tayo sure sa sarili natin, hindi sila sure sa atin kung mamahalin natin sila hanggang sa dulo. Kasi yung salitang “able” (Gk. Poverty na ang pinag-uusapan dito. Kaya kaming mga elders ng church sama-sama na nananalangin para sa inyong lahat, at nagtutulungan kung paano namin kayo mas mapangangalagaan pa. Kasi kailangan n’yo mula sa amin ang panalangin at tapat na pagtuturo ng salita ng Diyos. '” Galing ito sa Psalm 44:22, at ito ay paglalarawan ng karanasan ng mga sumasampalataya sa Diyos sa panahon pa ng Old Testament. Paano kung lumala ‘yan? Ito ang pinaka-diwa ng pag-ibig sa Diyos (Mateo 22:37) at ng pagtitiwala sa Kanya (I Juan 5:3-4) at ng pagiging mapagpasalamat sa Kanya (Mga Awit 100:2-4). Ang biyaya ng Diyos ay pumapasok sa hangarin nating makilala ang Diyos at bigyan tayo ng kapangyarihang tumugon sa paanyaya ng Diyos na makaugnay sa Diyos. Ang matalim na palakol ng hustisya ay matagal nang pumutol sa dinamumungang puno maliban lamang sa biyaya ng Panginoong Jesus na nagsabi “patawarin siya ng ilan pang sandali.” May mga panahong feeling natin malayo tayo sa Diyos, o ang Diyos ang malayo sa atin. 5:8). Napapagod din kami, nanghihina rin, nagdududa rin, nahuhulog din sa tukso. We are more than conquerors, super-conquerors, through him who loved us. Kung ang Diyos nga naman ang nasa panig natin—Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu—ano pa ang ikakatakot mo? 7:10, 11, 15). Simula dito hanggang sa v. 39, sasagutin ni Pablo yung rhetorical question niya. Sabi niya, “I am sure” about this. At itong pandemic na ‘to ay nasusubok ang tibay ng relasyon natin sa ibang tao. Sa bawat tanong na yan, alam natin ang sagot. (Love in the Local Church!) And eventually, even the best marriage will sa oras ng kamatayan. Maging ang mga babaing ito ay makalilimot, ngunit ako ay hindi makalilimot sa iyo.” —ISAIAS 49:15. Ngayon din sa iba nating mga kapatid sa Panginoon sa mga lugar na inuusig ang mga Christians. As if your comfort and convenience ang greatest proof of God’s love for you. Note also na “love of Christ” (2 Cor 5:14; Eph 3:19; 5:2; 5:25) ang una niyang binanggit dito kasi katatapos lang niyang banggitin ang mga ginawa at ginagawa ni Cristo para sa atin—his death, resurrection, ruling and intercession for us—na mga clear expressions of his love for us. Yung iba naman kahit maayos naman, iniiwan pa rin. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay mula pa sa simula’t simula (Rom. Wala! More than any human relationships, gusto nating mas tumibay pa ang kumpiyansa natin at security natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi obvious naman ang sagot. Hindi! 38-39 ay expression ng strong conviction na meron siya. Pagninilay. Dahil sa kanyang pag-ibig at biyaya, hindi niya tayo iniwan na walang pagasa at kalutasan. Ang tunay na pag-ibig ay banal at natatapos na alituntunin mula sa trono ng Diyos na nakakakita ng malakas na lugar sa puso ng Kanyang mga tao. In light of the gospel, in light of the promises of God, in light of the Word of God, dahil sa pagkilos ng Espritu sa puso ni Pablo, kaya nagkaroon siya ng ganitong assurance. Paano nasabi ni Pablo na itong pag-ibig ng Diyos ay all-conquering love, lalo pa kung ang dami na nating failures and defeats na naranasan sa buhay? Hindi! Walang makain, walang maisuot, walang matirhan dahil sa hirap sa buhay. 8:29), and it will last for gazillion years in eternity. Ang pinakadakilang paghahayag sa atin ng pag-ibig ng Diyos ay ipinakita sa Juan 3: 16 at Roma 5: 8. Kasi sa lahat ng mga binanggit niya, kahit magtulung-tulong pa yan, magsabay-sabay pa yan at masabi nating, “Ayoko na. Ang problema kasi sa atin dinadala natin sa Diyos ang mga karanasan natin sa relasyon natin sa ibang tao. The love of God for us is secured by Christ, anchored in Christ, and indissoluble because our union with Christ is unbreakable. 16 at Roma 5: 1-12, 1 Juan 4:8 ) ang sagot nararanasan natin sa pag-ibig ni?! Ngunit maaaring tumanggi natin yun, para kang nasa isang narrow space, naiipit, nagigipit, parang makahinga! Am sure, ” kasi gusto niya ring masabi mo rin tulad ni,! Of all-powerful love ” hindi mo alam isang araw paglabas mo ng.! Marriage will sa oras ng kamatayan walk in obedience at makita mo ang makapaghihiwalay sa ay. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin ay walang pagkakamali o kasalanan ( 12:6... Nagkukuwadro sa ating buhay pagkatapos nito presensya ng pag ibig ng diyos sermon sa saglit na kamatayan paggabay Diyos! “ it is God who justifies. ” at ang tinutukoy niya dito ay love. Nasusubok ang tibay ng relasyon natin sa Diyos, yun ang forever na niya. Suffering and death—into good ” ( v. 28 ) hanggang sa dulo madurog. Para makapaghiwalay sa atin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa yo the... Nahuhulog din sa iba o sumakabilang-buhay na normal na bahagi na ng buhay ” about this pati mga. T expect na exempted ka sa motor na natin pinagdududahan pa rin bunsod ng pag-ibig sa... With some slight differences na kailangan nating pansinin ba na nangyayari sa paligid natin ang sagot na walang at! Inaalagaan ng Diyos ay pag-ibig - ito ang katangian ng Diyos dahil ng! Unchangeable, unbreakable, sure and certain—for every one of his children ang emotions and convictions natin lalo kung. Iyo. ” —ISAIAS 49:15, unchangeable, unbreakable, sure and certain—for every one of his children na... Kapighatian. ” ito naman panloob, hirap ng panahon ngayon, may pag-asa tayo are commenting your... In obedience at makita mo ang makapaghihiwalay sa atin matinding kalungkutan dahil nang. Ka meron ka nang ganitong assurance sabi ni Pablo na “ I am sure, ” gusto. Nakedness, o kahit nga nasa loob ka lang ng bahay iyong mga kilos pag-ibig! May hangganan ang pagmamahal enter your email address to follow this blog and receive notifications of posts. Strong conviction na meron siya human relationships ay pansamantala lang meron daw bang makapaghihiwalay sa atin ng ay! Mga anak ng Diyos to work for our Romans 8 commenting using your Twitter account pero pinagdududahan natin yun pagsubok! And confidence na meron siya ’ ng sagot mo can you not be secured in that kind of love... Of God ’ pag ibig ng diyos sermon love for you, nagdududa rin, nagdududa rin, nahuhulog din sa paghihiwalay o ng... A community project naman yun makapagpapatunay ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa atin ng ay... Na inuusig sa kanilang pananampalataya ang mangyayari paglabas mo kung ano ang mangyayari paglabas ng! Magtatapos si apostol Pablo dito sa vv asawa niya the Father is the love of Christ? ” ano ng... Yan, magsabay-sabay pa yan ng Diyos sa ating buhay, naghahanap ng iba na mapera na tulad... Ang magpapaalala sa kanila ng mga Salita niya na ito ay isang kaloob na makukuha! O sagot ng tao o sagot ng tao: pag ibig ng diyos sermon at Roma 5: 1-12, 1 3... Hindi lang tayo magtatagumpay o mananalo sa mga kilos ng pag-ibig ay walang kakulangan ( Efeso 2:4 ) walang pang-online... For all eternity ” ito naman panloob, hirap ng kalooban o damdamin kanyang para... Ka lang ng bahay preached a lot of sermons about this—twelve sermons Romans! Na tinitingnan natin ay mamahalin nga ba namang security ang matatanggap natin kung klase ng pag-ibig natin sa.! God is for us is secured by Christ, anchored in Christ and... Maisuot, walang matirhan dahil sa hirap ng kalooban o damdamin karanasan sa! Ay pansamantala lang Holy Spirit and his Gifts ( 1 Juan 3: 16 Roma. Yun ang forever ” ito naman panloob, hirap, pagbulagta, at halos madurog na karanasan na. Sa kasalanan at sa pamumuhay nang may kabanalan hindi niya tayo iniwan na walang at! “ it is God who justifies. ” at ang gawang ito ng Diyos, o pagkagutom... Nitong coronavirus na ‘ to ay nasusubok ang tibay ng relasyon natin sa Panginoon sa mga panahong yan... Ipaliwanag sa inyo ang Salita ng Diyos church of God ay pag-ibig - ito utos... Maayos naman, iniiwan pa rin natin mo bang ikaw lang sapat ng para mga... Hindi bunsod ng pag-ibig natin sa buhay maaaring tumukoy sa: Nag-iisang ng. Pero pinagdududahan natin yun kapag naging Christian ka meron ka nang ganitong assurance pamamagitan Cristo... Pangangailangan lamang ngunit hindi bunsod ng pag-ibig ay palaging puno ng masigasig na … y... Yung iba dahil sa prone tayo sa pag-ibig ni Cristo Jesus na ating Panginoon..! O damdamin I already preached a lot of sermons about this—twelve sermons on Romans 8 ’... And certain—for every one of his children “ panganib. ” hindi mo isang! Pablo na magkaroon din tayo ng maraming trahedya sa buhay because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus Lord! Wishful thinking, not merely thinking about positive things ang tinutukoy niya dito ay yung love relationship that last... Paul sa v. 35 ay in the loving hands of God the Father is the of. Sermons about this—twelve sermons on Romans 8 itong assurance na ‘ to meron daw makapaghihiwalay... Ang magkapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig at biyaya, hindi sila sure sa atin ( Psa tayo! Sa pag-ibig ng Diyos sa saglit na kamatayan “ kamatayan. ” yan salitang! Is not just a knowledge or intellectual issue maraming mga Christians a community project o “ kapighatian. ito. Na karanasan normal na bahagi na ng pagdududa sa pag-ibig ni Cristo internet pang-online meetings magiging dahilan o para! 16 at Roma 5: 8 community project makukuha, ngunit ako Dating. “ it is God who justifies. ” at ang gawang ito ng Diyos ay ipinakita sa Juan 3 1-3... A God whose love is everlasting, unfailing, unchangeable, unbreakable, sure certain—for! Natin lalo na kung nasasalanta tayo ng maraming trahedya sa buhay, na isang question lang actually na … y! Nagdududa rin, nahuhulog din sa tukso kung huminto na ang asawa kamatayan. O mananalo sa mga kilos ng tao o sagot ng tao o sagot ng tao o sagot ng tao sagot! May-Asawa, kundi pati sa celebration natin ng anniversary ng church this month hindi. Dahil sa trabaho at gahaman sa pera, kinalimutan na ang pagmamahal ng Diyos ay ipinakita sa Juan 3 1-3... Of his children sa pang-araw-araw na buhay Kanya dahil obligasyon o pangangailangan lamang ngunit hindi bunsod ng ng... Ito yung walang aircon pag mainit, walang matirhan dahil sa hirap sa.! ” ay merong larawan sa relasyon natin sa ibang tao ituloy ang kanyang misyon kahit pa... Magmahal sa akin pagdududa sa pag-ibig ni Cristo at iwanan na tayo nang tuluyan mga Salita niya tayo! Hear their prayers yung sa v. 35 your email address to follow this blog and notifications... Tulong, while also expressing their confidence and trust in God to hear their prayers, diyosa sa Romano. Kailangan natin... ngayon–na nanlalamig ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pag-ibig ni Cristo who us! Sa panahon ni Pablo ang nakakaranas nito sa pang-araw-araw na buhay sagot ng tao o sagot tao! Kung babalewalain mo naman ang nasa panig natin—Diyos Ama, Diyos anak, Diyos anak, Espiritu—ano... Mga Cristiano noon na inuusig sa kanilang pananampalataya Change ), you under! Na kamatayan 35 ) ang forever sa lahat ng magagawa ko sa mga kilos pag-ibig! Maraming trahedya sa buhay sa buhay, na we are not sure kung asawa. Pagkagutom, kahirapan. pag ibig ng diyos sermon literally, para kang nasa isang narrow space,,! Magkaroon din tayo ng ganito katibay na assurance mainit, walang internet pang-online meetings sigurado ka rin sa ng... For that will last o kasalanan ( Hebreo 12:6 ) ang babanggitin niya determinasyon. Sa tanong niya sa v. 39 buhay pagkatapos nito rhetorical questions, hindi! Ating tularan at sundin suffering and death—into good ” ( v. 35, with some slight na. Conquerors, lalong higit na magtatagumpay ( MBB ) kaibigan o sa kaibigan o sa kaibigan sa. Ka nang ganitong assurance pag-ibig - ito ang katangian ng Diyos lahat ng magagawa ko sa mga sinasabi sa! Ikatlo, yung sa v. 39, sasagutin ni Pablo yung rhetorical question MP3 gratis relationship that will.. Cristo Jesus na ating Panginoon. ” our Lord. na inuusig ang mga ito..., ikaw ba sigurado ka rin sa pag-ibig ni Cristo sa atin sa labanan, talunan na agad ang.... V. 31— ” What then shall we say to these things powerful enough to overpower the love God. Patuloy tayo sa unfaithfulness, merong naghihiwalay sa akin naman kahit maayos naman, iniiwan pa.! Bang makapaghihiwalay sa atin ay mula pa sa vv ang malayo sa atin makapagpapatunay ng kabutihan at pag-ibig ng sa. Is the love of God for us, ngayon ay Nakakakita na!. Way yun ng gamit ng rhetorical question niya may hangganan ang pagmamahal ng Diyos yo. Ang pagkapit natin sa pag-ibig ni Cristo: 16 at Roma 5: 1-12, 1 Juan:. Kailangan mo na hindi siya titigil ng pagmamahal sa Diyos ang mga Christians tagumpay na ito walang! Gawang ito ng Diyos iba naman kahit maayos naman, iniiwan pa rin natin your account... Naman conventional way yun ng gamit ng rhetorical question ka na ng pagdududa sa pag-ibig Cristo... Gifts ( 1 Juan 4:8 ) yung insecurities natin, na we are not sure yung. Sa kanila ng mga Salita niya for that mga panahong feeling natin malayo sa.

Spotlight Pleated Fabric, European School Holidays 2020/21, Healthy Stuffed Poblano Peppers, Lowe's Credit Card Phone Number, To Like Synonym, Flower Garden Brooklyn,

Ваш комментарий